Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Partumonline.nl

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Montage
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Gebruiksvoorwaarden terrasschermen / windschermen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer of Klant: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer of een onderneming welke producten heeft aangeschaft via partumonline.nl
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt; In deze voorwaarden aangeduid als ondernemer, partumonline.nl of partumonline
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 12. Op maat gemaakte producten: Producten welke gemaakt zijn op specificaties van de klant. Voorbeelden zijn kozijnen en jaloezieën welke zijn geproduceerd in maten aangegeven door de klant, of geproduceerd middels keuzes gemaakt door de klant, zoals kleuren, opties etc.
  Alle op maat gemaakte producten van partumonline vallen hieronder.
 13. Handels producten: Dit zijn producten welke niet gespecificeerd zijn door de klant. Bijv. montage materialen, zoals schroeven en compriband.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Partumonline.nl
Façade Partners b.v.
De lus 15
1742 PH Schagen
Telefoonnummer: 0224-237 333, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 09.00-18.00 uur
E-mailadres: info@partumonline.nl
KvK-nummer: 76031195
Btw-identificatienummer: NL860484269B01
RSIN: 860484269

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Andere voorwaarden, zoals mogelijke inkoopvoorwaarden van afnemer of klanten zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1.  De geldigheidsduur van het aanbod is 14 dagen, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
 2. Prijzen in opdrachtbevestigingen
  van Partumonline zijn 14 dagen geldig. Indien binnen deze 14 dagen de definitieve maatvoering / overige gegevens van de bestelde producten niet definitief is bevestigd door afnemer, behoudt Partumonline zicht het recht voor de prijzen aan te passen naar de dan geldende stand van prijsontwikkelingen.
 3. Partumonline behoudt zich tevens het recht voor de prijzen aan te passen naar de dan geldende stand van prijsontwikkelingen, indien afnemer, in geval van een opdracht inclusief inmeten en of montage, Partumonline niet in de gelegenheid stelt, om in te kunnen meten binnen 14 dagen, bijvoorbeeld als de aanbouw nog niet gereed is
 4. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen, opties etc.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Mondelinge afspraken / uitspraken /toezeggingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 13. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van op maat gemaakte producten

 1. Voor op maat gemaakte producten is herroepingsrecht en of retourrecht niet van toepassing. De producten zijn immers speciaal gemaakt op de aangegeven specificaties van de klant. Om die reden kunnen ze niet terug genomen worden.
 2. Voor op maat gemaakte producten, geldt geen bedenktijd. De klant gaat ermee akkoord dat de (aan)betaling van het product automatisch de bedenktijd beëindigd.

  Bij levering van handels producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Zijn de diensten zoals inmeet service of montage service reeds uitgevoerd dan bestaat er geen “retourrecht”.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Het moment van aanbetaling wordt gehanteerd als moment van opdracht. Indien de aanbetaling wordt gedaan na verstrijken van de geldigheidsduur van het aanbod, behoudt ondernemer zich het recht voor het aanbod te herzien.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 7. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 8. voor op maat gemaakte producten kan de overeenkomst niet opgezegd worden
 9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 10. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie / opslag en verwerking

 1. Op onze kunststof en aluminium kozijnen zijn volgende garantie termijnen van toepassing
  5 jaar garantie op glas en profielen (conform garantie voorwaarden glas en profielen leveranciers)
  2 jaar garantie op het beslag (hang en sluitwerk).Garantie betreft alleen de kosten van de reparatie of herlevering van het kozijn.
  Vervolg/gevolg schade is niet inbegrepen in de garantie. Garantie is uitgesloten indien:

  1. De klacht niet schriftelijk binnen 14 dagen na levering, is gemeld bij Partumonline.nl. Dit inclusief een duidelijke omschrijving van de klacht en de eventuele omstandigheden waarin deze klacht is ontstaan
  2. Er niet aangetoond kan worden dat de levering is geschied door Partumonline, middels een factuur of een orderbevestiging
  3. De levering niet is betaald, of gedeeltelijk is betaald
  4. Er sprake is van gebruikelijke slijtage
  5. Het product niet conform de voorwaarden / ondeugdelijk / ondeskundig is opgeslagen / gemonteerd / getransporteerd / schoon gemaakt (minimaal 2x per jaar) en of gebruikt is
  6. Het product oneigenlijk is gebruikt of is gebruikt onder niet normale condities
  7. Het product onredelijk / onoordeelkundig zijn gebruikt
  8. De producten zijn beschadigd buiten toedoen van partumonline.nl, bijv. door nalatigheid, opzet, blikseminslag, brand, overstromingen, natuurrampen, en ander onheil van buitenaf
  9. Partumonline.nl niet in de gelegenheid wordt gesteld om inspectie te verrichten (zoals toegang tot het object, geen steiger om het product te bereiken etc) of het product te herstellen
  10. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  11. De klant de toevoegingen heeft aangebracht op de producten, welke de werking van het product negatief kunnen beïnvloeden
  12. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn, dit ter beoordeling van Partumonline
  13. De geleverde producten beschadigd zijn door gebrekkig/geen onderhoud. Onderhoud is een verantwoordelijkheid van de afnemer en niet van Partumonline
  14. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  15. Ondeugdelijk zijn ingebouwd in een woning of ander pand. Dit ter beoordeling van Partumonline
  16. De geleverde producten zijn beschadigd als gevolg van een onstabiele muur waarin zijn gemonteerd zijn
  17. De geleverde producten zijn beschadigd door de klant als gevolg van verkeerde transport en of hijs methodes
  18. De geleverde producten mechanische, termische, chemische of permanante schade, veroorzaakt door de klant na ontvangst van de goederen, als gevolg van bijv. onvoldoende bescherming tijdens het bouwproces
  19. De beschermende folie niet tijdig (binnen 2 maanden na ontvangst) is verwijderd van de kozijnen. Dit kan namelijk schade en of verkleuring tot gevolg hebben
  20. De werking van de draaiende delen van de kozijnen negatief is beïnvloed door de montage van de kozijnen.
   Draaidelen en schuifdelen kunnen bijvoorbeeld gaan klemmen als het kozijn

   1. niet juist is gemonteerd
   2. of als het glas is verwijderd en niet juist is terug gezet
   3. het kozijn niet volledig water pas is gemonteerd
   4. het kozijn niet volledig haaks is gemonteerd
  21. Partumonline behoudt zich het recht voor de garantievraag te laten beoordelen door een derde, zoals specialisten van de fabriek / leveranciers.  Dit kan van invloed zijn op de classificatie van de schade / defecten.
  22.  Thermische breuk van glas is uitgesloten van garantie
  23. De poten van het terrasscherm niet op de juiste wijze zijn gemonteerd onder het terrasscherm.
  24. De poten van het terrasscherm onvoldoende stevig zijn verankerd met de grond.
  25. Er dingen aan of tegen het scherm zijn aangebracht.
  26. Het scherm beschadigd is door opslag of verplaatsing na levering.
  27. Het scherm door een te hoge belasting (wind)  is gaan bewegen en dient ten gevolgen is beschadigd.
  28. Indien de gebruikersvoorwaarden niet, deels of onjuist zijn opgevolgd.
  29. Indien gebruiker niet zorgt voor de juiste verankering van de terrasschermen in de ondergrond
  30. Indien gebruiker niet zorgt voor een juiste montage van de terraspoten aan het scherm.
  31. Indien gebruiker niet alle financiële verplichtingen heeft voldaan jegens ondernemer. Bijv. rekening niet betaald, rekening deels betaald, openstaande posten op vorige leveringen, incassokosten / gerechtelijke kosten of overige kosten niet betaald aan ondernemer voor inning van betalingen door gebruiker aan ondernemer
 2. De garantie is beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarop garantie wordt geclaimd. Vervolgschade en of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten
 3. De garantie start op de datum van ontvangst door de klant. Indien de goederen niet ontvangen kunnen worden, start de garantie datum vanaf de door partumonline.nl opgegeven leverdatum, uit de bevestigingsmail / bevestigingspagina op de website
 4. Garantie op verborgen gebreken is alleen van toepassing als het verborgen gebrek niet logischerwijs binnen 3 dagen opgemerkt had kunnen worden. Bijvoorbeeld, niet kloppende aantallen, scheuren, krassen, of beschadigd glas valt hier niet onder. Dit is namelijk bij levering direct zichtbaar.
 5. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 6. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 7. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
 8. Terugzending van handels producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 9. Terugzending van op maat gemaakte producten is niet zonder meer mogelijk. De ondernemer dient eerst in de gelegenheid gesteld te worden, de producten te herstellen.
 10. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 11. In geval van onterechte garantie claims is de koper verplicht alle kosten te vergoeden die te maken hebben met de garantie claim. Dit betreft onder andere, maar is niet beperkt tot: reiskosten, kosten voor service technici, kosten van derden, onderdelen en of componenten gebruikt om de schade / onvolkomenheid te herstellen
 12. De kozijnen dient u verticaal te transporteren en op te slaan
 13. Controleer bij aankomst of de kozijnen onbeschadigd en compleet zijn
 14. De kozijnen op bokken  tenminste 10/12 cm vrij van de verharde grond opslaan, niet in gras of modder plaatsen
 15. De kozijnen overdekt of afgeschermd opslaan.
 16. Bij opslag onder zeil, zorg dragen voor voldoende ventilatie rondom de kozijnen
 17. Dorpels en stijlen van raam- en deuropeningen, die dienen als aan- en afvoerkanaal tijdens de ruwbouw, tijdelijk extra beschermen om schade te voorkomen.
 18. Voorkom langdurige extreme vochtbelasting van de kozijndelen door waterverzamelpunten te mijden.
 19. Opslag van de kozijnen op locatie van de klant is geheel op risico van de klant. Ook indien de montage wordt verzorgd door Partumonline of door één van haar montage partners. De klant is verplicht na levering van de kozijnen, de kozijnen te inspecteren en de ondernemer (Partumonline) direct schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Indien dit niet plaatsvindt binnen 24 uur na levering, wordt de levering als schadevrij / gebrekenvrij beschouwd.
 20. De kozijnen worden geleverd met de glaslatten los, zodat het glas gemakkelijk verwijderd kan worden voor montage. Dit is geen gebrek, maar een normale gang van zaken. Het geeft geen recht op vergoeding van welke aard dan ook.
  De glaslatten zijn door de klant eenvoudig vast te slaan middels een rubber hamer.
 21. De kozijnen worden geleverd met de krukken los meegeleverd. Deze zijn door de klant te monteren. Dit is geen gebrek of onzorgvuldige assemblage. Het geeft geen recht op vergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 180 dagen uitvoeren, tenzij klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 180 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Partumonline informeert u regelmatig gedurende het productie proces over de voortgang van de order. Zodra de kozijnen bij ons  binnen zijn, wordt u geïnformeerd over de geplande levering middels een email (melding geplande levering).
  Afnemer zal alles in het werk stellen om de levering te accepteren op de gemelde datum. Dit in verband met het efficiënt inplannen van routes met speciaal vervoer.
  Indien afnemer niet binnen 1 dag reageert op de email, accepteert de afnemer de gemelde leverdatum. Eventueel niet accepteren van de levering of niet kunnen betalen van de laatste termijn op het moment van levering of vlak voor de levering, kan leiden tot extra transportkosten voor Partumonline. Afnemer accepteert deze kosten. De kosten kunnen oplopen tot circa 450 euro.
 9. Indien afnemer besluit om de levering uit te stellen, berust het risico van de opslag van de goederen
  volledig bij afnemer. Ook als de goederen opgeslagen zijn door de ondernemer.
  Goederen worden namelijk buiten opgeslagen. Onder uitstellen wordt verstaan: afnemer neemt de goederen niet af op de door partumonline afgeven leverdatum
 10. Leveringsvoorwaarden zijn altijd franco ongelost of levering tegen betaling, maar dan ook ongelost. Het risico van het lossen van de producten berust bij de klant. Ook al wordt er door Partumonline gelost met kraan, kooiaap , met de hand of anders.
 11. Indien het afleveradres in een milieuzone is, kan het zijn dat er extra afleverkosten van toepassing zijn. Gezien de rijafstanden is het voor ons technisch niet haalbaar een voertuig te rijden met zero emmissions. Hierdoor kan toegang tot deze zogenaamde zero emmission zones / andere milieu zones niet mogelijk zijn voor onze vrachtwagen.
  Hiervoor zijn 2 oplossingen: afnemer / klant regelt zelf het transport , op eigen kosten, of Partumonline regelt dit tegen een extra vergoeding. Deze is afhankelijk van onder andere de grootte van het product en mogelijk andere bepalingen. De kosten worden op nacalculatie aan u doorbelast, waarbij afnemer/klant deze kosten accepteert. Dit zal uiteraard tegen geldende marktconforme tarieven gaan, zonder opslag.

Artikel 12 – Opzegging / annuleren

 1. Opzegging / annuleren van orders met maatwerk producten (lees kozijnen) is niet mogelijk.

Artikel 13 – Betaling

 1. De aanbetaling vindt bij opdracht plaats, via ideal of via directe bankoverschrijving.
  Na ontvangen van de aanbetaling gaat de levertijd in.
  De resterende betaling dient te worden voldaan voorafgaand of bij levering, uiterlijk voor het lossen van de vrachtwagen.
  Indien betaling niet mogelijk is, is het helaas niet mogelijk de kozijnen te lossen.
  Er zal dan een nieuwe transport worden ingepland.
  De kosten hiervoor zullen aan u worden doorbelast en dienen vooraf te worden voldaan.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht alle ontstane kosten voor inning van het uitstaande bedrag, waaronder, maar niet beperkt tot, incasso kosten, advocaat kosten, en overige kosten, in rekening te brengen bij de afnemer.
  De eerste incassokosten bedragen 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500 excl. B.T.W. / € 605 incl. B.T.W. Afnemer accepteert deze kosten.
  Indien na incasso nog steeds niet betaald is, worden alle verdere kosten voor inning van het te betalen bedrag, betaald door de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 100% van het nog te betalen bedrag, te vermeerderen met advocaat / gerechtelijke kosten met een minimum van € 2000 excl. B.T.W. Afnemer accepteert deze kosten.
 4. Bezwaren over de kwaliteit en of levertijd van de levering, diensten en of werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. In geval van een klacht, al dan niet gegrond, is afnemer verplicht de overeengekomen prijs per omgaande te betalen, minus maximaal 10% van de waarde van de levering en / of werkzaamheden.  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan meer in te houden of in zijn geheel niet te betalen
  Bij een gegronde klacht zal Partumonline de klacht herstellen, waarna afnemer alsnog de 10% per omgaande dient te betalen.
  Bij een ongegronde klacht, zal deze 10% , direct na de berichtgeving door Partumonline, betaald dienen te worden door de afnemer, aan Partumonline
 6. Indien aanbetalingen zijn overeengekomen (bijv. 10% aanbetaling), dient het resterende bedrag bij levering, voor lossen, te worden voldaan middels internet overboeking.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Ondernemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen in geval van niet tijdige betaling.
 9. Alle garantie vervalt indien de levering niet volledig is betaald, inclusief betaling van eventuele incassokosten / gerechtelijke kosten welke zijn gemaakt om de betaling te innen van afnemer.
 10. Verplichting tot levering van onderdelen, advies en of service / montage werkzaamheden  door ondernemer aan afnemer vervalt indien de levering niet volledig is betaald, inclusief betaling van eventuele incassokosten / gerechtelijke kosten welke zijn gemaakt om de betaling te innen van afnemer. Dit geldt ook indien het product door afnemer aan derden is geleverd.
 11. Indien de laatste termijn niet volledig kan worden voldaan voor het lossen van de kozijn tijdens de geplande aflevering, zal een nieuwe levering ingepland worden. De kosten voor deze extra levering zijn voor rekening van de afnemer en bedragen minimaal 150 euro incl. B.T.W. Deze kosten dienen door afnemer voorafgaande aan de nieuwe levering te worden betaald aan Partumonline. Daarna zal een nieuwe levering worden ingepland. Deze situatie schort de betalingsverplichting voor de levering niet op.
 12. Als de order is besteld met montage, via de montage partner van Partumonline en de kozijnen bij levering niet volledig kunnen worden voldaan zal de levering en de montage opnieuw worden ingepland. De kosten voor het uitstellen van de montage, zoals de voorrijkosten, hotelkosten , arbeidsloon van de geplande montage periode, kraankosten en overige kosten zijn voor rekening van de afnemer en dienen door afnemer te worden betaald aan de montagepartner voordat de montage werkzaamheden opnieuw worden aangevangen. Deze situatie schort de betalingsverplichting voor de levering niet op.
 13. Indien klant meerdere bestelling heeft geplaatst bij Partumonline.nl, maar de klant houdt zich niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is Partumonline.nl gemachtigd om uitvoering van de resterende orders voor de klant, op te schorten / stil te zetten / te annuleren. Indien dit het geval is, heeft afnemer geen recht op schadevergoeding, noch van directe , noch van indirecte schade. Alle schade die hierdoor ontstaat bij Partumonline.nl zal verhaald worden op klant/afnemer, waaronder, maar niet beperkt tot, leveringen van inkoop materialen en of diensten ten behoefte van de bestelling door de klant.
 14. Ondernemer behoudt zich het recht voor een hogere aanbetaling te verlangen / volledige vooruitbetaling of een betalingszekerheid in de vorm van bijv. een bankgarantie te eisen. Ongeacht de aanbetaling van 10% welke vermeld is op de website. Deze 10% aanbetaling is een richtlijn, maar is naar vrij inzicht van ondernemer aan te passen naar extra aanbetaling of het verstrekken van betalingszekerheid.
  Indien deze betalingszekerheid en of verhoogde aanbetaling niet plaats kan vinden, behoudt ondernemer zich het recht voor de bestelling te annuleren. Deze annulering geeft geen recht op vergoeding van welke aard dan ook, noch voor directe kosten, nog voor indirecte kosten.
 15. Indien klant als zakelijk besteld, maar geen bedrijfsnaam invult, wordt de order gezien als een particuliere order. Dat betekent dat klant persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor het nakomen van onder andere betalingsverplichtingen. Ook als er een zakelijk email adres gebruikt wordt. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat klant akkoord met hoofdelijke / persoonlijke aansprakelijkheid.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien klant en ondernemer niet tot een oplossing komen, is Nederlands recht van toepassing.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Dit ter bepaling van de ondernemer.
 8. Indien een klacht ongegrond wordt bevonden door de ondernemer, bijv. omdat er schade is veroorzaakt buiten invloedssfeer van Partumonline,  kan de ondernemer de geleverde producten tegen vergoeding opnieuw leveren of tegen vergoeding repareren. Dit ter bepaling van de klant.
 9. Lichte beschadigingen, zoals krasjes welke zijn ontstaan tijdens productie, transport en of montage door de montagepartner van Partumonline zijn onderdeel van een normale bouwmethode en zijn niet te vermijden. Deze lichte beschadigingen zullen worden verbeterd met een lakstift, op verzoek van de klant. Deze verbeteringen na lichte beschadigingen kunnen zichtbaar zijn van af korte afstand, maar zijn geen grond tot opschorten of inhouden van betalingen. Tevens vormt dit geen verplichting voor Partumonline om de kozijnen deels of volledig te vervangen / overspuiten.
 10. Klachten over levertijden zijn geen grond voor compensatie in welke vorm dan ook. Levertijden zijn indicatief en zullen zo goed mogelijk worden nagestreefd, maar vormen nimmer een grond voor compensatie in welke vorm dan ook. Tevens geven vertragingen in levertijd geen grond tot geheel of gedeeltelijk annuleren van de order.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Patumonline gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van goederen. Zulks ter keuze van de afnemer en voor zover Partumonline in staat is om soortgelijke goederen te leveren.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid tevens beperkt op de maximale waarde waarvoor Partumonline.nl is verzekerd.
 3. Verwerking door afnemer of derden van de geleverde goederen van de zijde van Partumonline vervalt.
 4. Partumonline is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade en of gevolg/vervolgschade welke voortvloeit uit keuzes, gemaakt door afnemer op de website, dan wel telefonisch, dan wel via overige communicatiewegen, zoals keuze van glas, beslag,  maten van het kozijn etc.  Zelfs niet als deze keuzes gemaakt zijn, tegenstrijdig met geldende wetgeving.
 5. Partumonline is niet aanspraken voor vergoeding van schade en of gevolg/vervolgschade welke voortvloeit uit het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie / gegevensverstrekking door afnemer aan Partumonline.
 6. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens Partumonline doen gelden.
 7. Partumonline is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke of overige vervolg / gevolgschade.
 8. Evenmin is Partumonline aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van Partumonline en / of personen die door Partumonline worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven het eigendom van Partumonline totdat afnemer zijn tegenprestaties voor alle door Partumonline aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan, hieronder is mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen alsmede terzake van vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Onder deze schadevergoedingsverplichting wordt tevens begrepen rente, kosten alsmede de in voorkomend geval als een boetebeding gefixeerde schadevergoeding.
 2. Afnemer verplicht zich jegens Partumonline om tot zekerheid van betaling van al hetgeen Partumonline van afnemer uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft op eerste verzoek aan partumonline naar diens oordeel genoegzame zekerheid te stellen. Onverminderd het hiervoor gestelde, wordt tot meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen Partumonline uit andere hoofde dan in het voorgaande lid werd genoemd van afnemer te vorderen heeft, hierbij bij voorbaat op de geleverde zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van Partumonline gevestigd. Partumonline is bevoegd dit pandrecht in voorkomend geval te registreren.
 3. Zolang de goederen niet volledig zijn voldaan is het verboden de goederen aard en nagelvast te verbinden in een gebouw (woning, bedrijfsgebouw en alle andere gebouwen). Doet afnemer dit wel, of laat hij dit doen, door een derde (inclusief derden door Partumonline aangedragen en/of aangestuurde) partij dan is de volledige openstaande vordering direct opeisbaar inclusief eventuele vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Onder deze schadevergoedingsverplichting wordt tevens begrepen rente, kosten alsmede de in voorkomend geval als een boetebeding gefixeerde schadevergoeding.

Artikel 18 – Montage

 1. Bij het aanvinken van inmeten en/of montage werkzaamheden accepteert klant, zonder voorbehouden, tot afname en betaling van de bestelde werkzaamheden. Ook al zijn deze nog niet uitgevoerd op het moment van bestellen.
 2. Indien de montage (en / of inmeten) van de bestelde producten wordt besteld via Partumonline, behoudt Partumonline zich het recht voor,  deze werkzaamheden uit te besteden aan derden (montage partner), welke direct aan klant factureren.
  Bij uitbesteding blijft de verplichting tot afname en betaling van de bestelde werkzaamheden onverminderd van kracht.
 3. In geval van klachten dient Partumonline onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld te worden, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na afronding van de werkzaamheden.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Dit ter bepaling van de ondernemer.
 5. Indien een klacht ongegrond wordt bevonden door de ondernemer, bijv. omdat er schade is veroorzaakt buiten invloedssfeer van Partumonline,  kan de ondernemer de geleverde producten tegen vergoeding opnieuw leveren of tegen vergoeding repareren. Dit ter bepaling van de klant.
 6. Op de website staan enkele voorbeelden van richtprijzen voor montage werkzaamheden vermeld, alsmede een rekentool met richtprijzen voor montage van kozijnen. Het betreft hier uitsluitend richtprijzen. De definitieve prijs wordt afgesproken met de monteur van derden in geval van uitbesteding, tijdens het inmeten of daarna. Aan de richtprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. De genoemde richtprijzen op de website zijn inclusief (tenzij anders vermeld)
  1. Verwijderen huidig kozijn
  2. Aanbrengen stelkozijn
  3. Monteren kozijn
  4. Aftimmeren kozijn aan binnenzijde, met een houten lat. Andere wensen op aanvraag en tegen meerprijs.
   Hierbij gaan we er van uit dat je bij de montage onze monteur kunt helpen met tillen en aanvoeren van materiaal. Als dit niet mogelijk is zullen we in sommige gevallen met 2 man moeten komen, bijvoorbeeld bij een schuifpui, omdat deze met één persoon niet te tillen is. In dit geval behoudt Partumonline zich het recht voor deze kosten door te belasten.
 8. De genoemde richtprijzen op de website zijn exclusief:
  1. Levering of vervangen van vensterbanken, de oude worden hergebruikt (vervanging mogelijk op basis van nacalculatie)
  2. Steigerhuur langer dan 1 week, indien noodzakelijk
  3. Kraanhuur (indicatie in onze rekentool, vaak niet noodzakelijk
  4. Aanbrengen nieuwe spouwlatten (oude worden hergebruikt, indien niet mogelijk voeren wij dit uit op nacalculatie)
  5. Herstellen of aanbrengen ondersteuningsconstructies in de muur
  6. Afvoeren van bouw en sloop afval
  7. Opruimen / schoonmaakwerkzaamheden (de werkplek wordt bezem schoon achtergelaten)
  8. Herstellen van niet zichtbare gebreken zoals stalen balken die in gefreesd zijn in kozijnen
  9. Verplaatsen van elektra, water, gasleidingen, verwarming, etc
  10. Verplaatsen / demonteren / monteren van zonwering, gordijnen, rolluiken, etc
  11. Opruimen en ruim maken van de werkplek, of toevoerroutes naar de werkplek
  12. Herstellen stucwerk, schilderwerk, metselwerk en dergelijke
  13. Verwijderen oude resten zoals verf, lijm, compriband etc op zichtzijden
  14. Afvoeren van sloopmaterialen en afval
  15. Overige niet vermelde werkzaamheden
 9. Verlichtingen van afnemer
  1. De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat hij tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
  2. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
   1. het personeel van ondernemer en alle overige door de ondernemer voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;
   2. het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg; Indien dit niet het geval is zijn meerkosten voor aanvoer van de materialen van toepassing.
   3. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van de ondernemer zijn;
    De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de afnemer.
   4. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
   5. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt
  3. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er desalniettemin vertraging, dan dient de afnemer de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen en wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
  4. Indien het werk voor de ondernemers of haar montage partner wordt belemmerd, zullen indien van toepassing de ontstane kosten (zoals uurloon en langere huurperiodes van machines e.d.) door afnemer worden vergoed.
  5. Als niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikel gestelde voorwaarden of de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de afnemer de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
  6. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
   – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
   – onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
   – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
   – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
   – onjuistheden in de door of namens de afnemer verstrekte gegevens.
 10. Betalingsvoorwaarden van montage werkzaamheden zijn
  50% bij opdracht en 50% direct na oplevering middels een elektronische overboeking.
  In geval van een klacht, al dan niet gegrond, is afnemer verplicht de overeengekomen prijs per omgaande te betalen, minus maximaal 10% van de waarde van de werkzaamheden.  Bij een gegronde klacht zal de montagepartner de klacht herstellen, waarna afnemer alsnog de 10% per omgaande dient te betalen. Bij een ongegronde klacht, zal deze 10% , direct na de berichtgeving door montagepartner, betaald dienen te worden door de afnemer aan de montagepartner
 11. Meer- en minderwerk
  Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer respectievelijk afnemer op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet.
 12. Op- of aflevering van het werk
  1. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer of haar montage partner aan de afnemer heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard.
  2. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd wanneer:
  – partijen een gezamenlijke opleveringscontrole hebben uitgevoerd, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde zijn gekomen.
  – uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de afnemer heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
  – de afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd;
  – de afnemer het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.
 13. Overige bepalingen
  1. Uiteraard zal Partumonline / montage partner uiterst voorzichtig te werk gaan om schade aan stucwerk e.d.  te voorkomen.
   In geval van schade aan stucwerk / schilderwerk / metselwerk / e.d. is Partumonline noch haar montage partner niet aansprakelijk.
  2. Tijdens demontage van zonwering en dergelijke zaken kan het voorkomen dat er schade ontstaat. Dit is meestal het gevolg van de ouderdom van het betreffende product. Partumonline / haar montage partner is hiervoor niet aansprakelijk. Uiteraard zullen wij proberen schade te vermijden en indien mogelijk ook te herstellen. Echter is deze situatie soms onvermijdelijk. Als u het zelf gedemonteerd had is er in deze gevallen ook kans op schade.
  3. Partumonline gaat erbij de prijsstelling ervan uit dat het terrein verhard is en goed toegankelijk is voor onze montage apparatuur.
  4. Partumonline gaat erbij de prijsstelling er tevens van uit dat de kozijnen buitenom aan te voeren zijn.Moeten de kozijnen binnendoor en via trappen aangevoerd worden, zijn er mogelijk extra kosten van toepassing.
  5. Op de werkzaamheden van de montage partner van Partumonline zijn tevens de algemene voorwaarden van de montage partner van toepassing. De algemene voorwaarden van de montagepartner zijn leidend in geval van tegenstrijdigheden en of andersoortige onvolkomenheden.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Partumonline behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven, bepalingen, ect. met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en is niet verantwoordelijk voor eventuele daarin voorkomende onjuistheden of typefouten. Kennelijke fouten binden ons niet noch voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 2. Afwijkingen in specificaties kunnen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld toepassen van andere merken vergelijkbare onderdelen. Dit is nimmer een reden voor retour of niet accepteren van het geleverde, tenzij de functionaliteit van het product is gewijzigd. In dit geval zal er in overleg met u naar een passende oplossing worden gezocht.
 3. Andere voorwaarden zoals bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden etc., worden nadrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing op de leveringen / diensten van Partumonline. Uitsluitend de algemene voorwaarden van Partumonline zijn van toepassing op onze leveringen / diensten.

Artikel 20 – Gebruiksvoorwaarden terrasschermen / windschermen

 • De terrasschermen zijn geschikt om in zowel binnen als buitentoepassing te gebruiken.
 • De terraspoten dienen met de door Facade Partners BV geleverde bevestigingsmaterialen volgens de bijgeleverde instructie te worden geïnstalleerd.
 • Facade Partners BV is niet aansprakelijk voor (letsel)schade aan personen of goederen bij onkundig gebruik, onkundige installatie en indirecte schade in welke vorm dan ook.
 • Het is de verantwoording van de gebruiker om de terrasschermen op een stevige en vlakke ondergrond te plaatsen en te verankeren. Verankering is met name noodzakelijk bij harde wind en wanneer de mogelijkheid bestaat dat de schermen tijdens gebruik kunnen omvallen. Wij adviseren voor de verankering Hilti ankers 8.8 M10 te gebruiken. (HIT-HY 200-A + HIT-V 8.8) M10). Boorgatdiameter 12 mm, diepte gat 60 mm, minimale dikte ondergrond 100 mm. De ankers moeten in een betonnen ondergrond of andere vergelijkbare ondergrond verzekerd te worden. Voor verwerkingsprocedure zie: http://www.terlaare.nl/components/com_virtuemart/shop_image/techdoc/Het_boren_reinigen_en_plaatsen_van_chemische_ankers.pdf.
 • Het is de verantwoording van de gebruiker om de schermen niet te gebruiken bij harde wind (groter dan windkracht 7) en/of andere extreme omstandigheden en/of omstandigheden waarin u logischerwijs schade kan verwachten, waarbij de schermen kunnen gaan schuiven, omvallen en beschadigen en letsel aan personen en/of bezettingen kunnen opleveren.
 • De schermen kunnen worden voorzien van stelpootjes waarmee de schermen verticaal kunnen worden gesteld bij een scheve ondergrond.
 • De schermen kunnen worden voorzien van wieltjes met een rem. Hiermee kunnen de schermen eenvoudig worden verplaatst. Regel 3, 4 en 5 van deze gebruiksvoorschriften blijven hierbij van kracht.
 • Facade Partners BV levert bevestigingsmaterialen, waaronder schermpoten, T- en Kruis verankeringen voor de schermen. Facade Partners BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van ondeugdelijk en/of onjuist gebruik van de onderdelen en/of indirecte schade.
 • De algemene voorwaarden van Facade Partners BV zijn van toepassing op de geleverde producten.
Nieuwsbrief
Benieuwd naar de laatste trends in kozijnen? Mis geen enkele update! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve acties, handige tips en inspirerende ideeën. Word lid van onze kozijnfamilie en geef jouw huis een stijlvolle upgrade. Meld je nu aan en ontdek een wereld van kozijnen van Partumonline!
* indicates required